delete-dataset

Description

Delete a dataset from CLI.

Synopsis

$ abeja dataset delete-dataset [--help]
Usage: abeja dataset delete-dataset [OPTIONS]

 Delete dataset

Options:
 -d, --dataset_id TEXT Dataset id [required]
 --help         Show this message and exit.

Options

-d, --dataset_id

Specify the dataset ID to be deleted. (Required)

Example

Delete a dataset.

Delete a dataset.

Command:

$ abeja dataset delete-dataset --dataset_id XXXXXXXXXXXX